บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น สถิติ


สถิติเบื้องต้น ม.5-6

สถิติเบื้องต้น คือเนื้อหาวิชาที่ว่าด้วยการจัดการกับข้อมูล ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนภาพต้นใบ ซิกม่า และค่ากลางต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม มัธยฐาน ฐานนิยม ค่ากึ่งกลางพิสัย ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต และเรื่องสมบัติของค่ากลาง


สถิติ2 ม.5-6

สถิติ2 เนื้อหาต่อเนื่องจากสถิติเบื้องต้น ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูล ได้แก่ ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซนไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็นการวัดการกระจายสัมบูรณ์ ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวัดการกระจายสัมพัทธ์ นอกจากนี้ก็จะได้เรียนเรื่องความแปรปรวนอีกด้วย


สถิติ3 ม.6

สถิติ3 มีเนื้อหาต่อเนื่องจาก สถิติเบื้องต้นและสถิติ 2 โดยเน้นเรื่องการนำไปใช้ ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการหาค่ามาตรฐาน(ค่า Z) บทนี้ต้องอาศัยความรู้ต่อเนื่องจากสถิติบทก่อนๆ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา


สรุปสถิติ (รวม1-2-3)

สรุปรวมสถิติทั้งหมดที่เรียนในระดับ ม.ปลาย ในบทนี้จะได้ทบทวนสถิติ เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนภาพต้นใบ ซิกม่า และค่ากลางต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่ากึ่งกลางพิสัย ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต การวัดตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล พร้อมทำข้อสอบสถิติ


ข้อสอบ O-Net สถิติ1

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน สถิติเบื้องต้น มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องสถิติเบื้องต้น ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


ข้อสอบ O-Net สถิติ2

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน สถิติ2 มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องสถิติ2 ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


สรุปสถิติ PAT1

สรุปเนื้อหาสถิติแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทสถิติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องสถิติ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปสถิติ2 PAT1

สรุปเนื้อหาสถิติ2แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทสถิติ2 พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องสถิติ2 ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปสถิติ3 PAT1

สรุปเนื้อหาสถิติ3แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทสถิติ3 พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องสถิติ3 ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สถิติ ม.3

สถิติในระดับชั้น ม.3 จะเน้นการหาค่ากลางของข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม ซึ่งจะแบ่งได้ตามลักษณะข้อมูล คือ ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ การเรียนสถิติเน้นจำสูตรของแต่ละเรื่องได้ และการคำนวณอย่างแม่นยำ เป็นบทที่ควรจะทำคะแนนได้ดีค่ะ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น สถิติ


 

สถิติเบื้องต้น

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สถิติเบื้องต้น อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น ม.5-6 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติเบื้องต้น ม.5-6 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 6:34 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติม สถิติ2


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การหาค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (H.M.) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (G.M.) ค่ากึ่งกลางพิสัย สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล มัฐยธาน ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซนไทล์ กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น การวัดการกระจายของข้อมูล ความแปรปรวนของข้อมูล พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ค่ามาตรฐาน สมบัติของค่ามาตรฐาน พื้นที่ใต้โค้งปกติ การหาพื้นที่ใต้โค้ง ลักษณะที่สำคัญของเส้นโค้งปกติ พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบสถิติ ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ สถิติ ชุด A ข้อ 1-6 ข้อสอบสถิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบสถิติ ชุด B

vdo เฉลยข้อสอบ สถิติ ชุด B ข้อ 7-13 ข้อสอบสถิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบสถิติ ชุด C

vdo เฉลยข้อสอบ สถิติ ชุด C ข้อ 14-22 ข้อสอบสถิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แนะนำบทเรียนเรื่องสถิติ1

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องสถิติ1 แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


 

แนะนำบทเรียนเรื่องสถิติ2

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องสถิติ2 แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น สถิติ


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 1

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ2 ชุดที่ 1

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ2 ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 2

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 3

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 3


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 4

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 4


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 5

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 5


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 6

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 6


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 7

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 7


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 8

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 8


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 9

ข้อสอบ O-Net เรื่องสถิติ1 ชุดที่ 9

บทสนทนาเกี่ยวกับสถิติ


แนะนำ 8 สาขาในคณะบัญชี/บริหารธุรกิจ ที่น่าเรียน

สวัสดีครับ.. คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นคณะแชมป์เก่าที่มาแรงมากทุกปี เพราะว่าสามารถสอบเข้ากันได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะในปีนี้แอดมิช...

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

ความแปรปรวน

พาย โพสต์: ผมมีข้อสงสัยว่าวิธีการนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าครับ รบกวนพี่ติวเตอร์ช่วยตั้งโจทย์ที่มาจากข้อมูลจริงๆ แล้วลองใช้วิธีนี้ดูอีกทีได้ไหมครับ ขอบคุณครับ โจทย์ที่ตั้งมาจากข้อมูลจริง มีอยู่แล้วในคลังข้อสอบครับ ในบทเรียน สถิติ3 ม.6

สอบถามเกี่ยวกับสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย

พี่คะ ถ้าอยากเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย มันจะอยู่ในคณะบัญชีใช่หรือป่าวคะ อยากทราบว่ามีที่ไหนบ้างคะที่เป็นแบบสอบตรง และรอบแอด คณิตศาสตร์ประกันภัย ตอนนี้ก...

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ONET ข้อสอบจะไม่ยากมากค่ะ เนื้อหาตามลิสด้านล่างเลยค่ะ เซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การให้เหตุผล --->> ดูจากตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง --->> ให้ดูที่ expo ตรีโกณมิติ สถิติ 1-2 (การหาค่ากลาง, การวัดตำแหน่งของข้อมูล, การการกระจายของข้อมูล) ลำดับและอนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็น (ควรเรียน เรียงสับเปลี่ยนก่อนด้วย โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากค่ะ) ปล. ถ้าพบว่ามีไรเพิ่มเติมจะมาโพสบอกอีกรอบค่ะ

โจทย์สถิติ เรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD

นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 1808 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุ 13.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.1 ปี นักเรียนชายอีกกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 249 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุเป็น 7 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 0.9 ปี จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของอายุของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ทำยังไงคะ

มารายงานตัวกันดีกว่าจ้าา

ชื่อออม ม.6 อยากเรียนสถิติ จุฬาฯ ไม่ก็วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ บางมด ค่ะ ^____________^

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

แผนภาพกล่อง

แล้วข้อสอบอยู่ในสถิติ1 2หรือ 3 คะ แล้วอยู่หัวข้อไหนคะ

Top 100 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในไทย ปี 2553

ผลการจัด อันดับ Top 100 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2553 โดยอันดับนี้พิจารณาจากสถิติต่างๆทางด้านวิชาการเหล่านี้: โอลิมปิกวิชาการ, คะแนน O-net, จำนวนนักเ...

รับตรง(ปกติ) จุฬาฯ 2555 มาแว้ว เปลี่ยนแปลงเพียบ!

เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย์ จิตวิทยา สถิติ ไม่มีรับตรงปกติ งานเข้าของแท้ สำหรับหลายคนที่อยากเรียน ในสาขาเหล่านี้ เพราะปีนี้ไม่มีรับตรงแล้วครับ งานนี้ต้องลุ้นใ...

อันตรภาคชั้น หมายถึงอะไรคะ

อันตรภาคชั้น หมายถึงอะไรคะหนูดูในคลิปสถิติค่ะ แล้วพี่โต๋ไม่ได้บอกว่าคือพิสัย/จำนวนชั้น แต่หนูไม่เข้าใจว่ามันเอาไปทำอะไรค่ะแล้วก็ขอบล่าง-ขอบบนด้วยค่ะ ม...

กิจกรรมสอบ Pre PAT1 ครั้งที่ 1/2555

รอบนี้รู้สึกว่าง่ายกว่ารอบที่แล้วนะครับ แต่คือก็ยังผิดง่อยๆอยู่ดี เวคเตอร์ จำนวนเชิงซ้อนลืมไปแล้ว สถิติยังไม่ได้เรียน TAT

วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

มาดูสถิติในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นกันบ้าง การทดสอบความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ในเรื่องข้อมูลและความน่าจะเป็น ผลสรุปคือ ค่าเฉลี่ยของนักเรียน ป.6 สูงมาก และยิ่งเรียนๆไปก็จะยิ่งมีค่าเฉลี่ยลดลงๆเรื่อยๆ ดังตาราง

เอกการตลาด หรือ ธุรกิจระหว่างประเทศ จำเป็นต้องเก่งเลขมั้บค่ะ?

สวัสดีค่ะ อยากถามรุ่นพี่ทุกๆคนเลยน่ะค่ะ ตอนนี้เราเรียนม.5 ศิลป์จีนค่ะ แล้วกำลังสนใจในคณะนี้อยู่ แต่เราอยากจะรู้ค่ะว่า เอกการตลาด และ ธุรกิจระหว่างประเทศ ต...

ผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2553 (สอบตค 2553)

จากตารางข้างบนจะเห็นว่ามีคนได้ GAT เชื่อมโยงเต็มกันถึงสี่หมื่นกว่าคนเลยทีเดียว หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เลย คิดได้ง่ายๆคือเด็ก 1 คนจาก 5 คนได้คะแนนเต็ม! ยิ่งเทียบกับครั้งที่ 1/2553 ที่มีคนได้เต็มเพียงสองพันกว่าคน ถือว่าใครสอบ GAT เชื่อมโยงรอบนี้ได้เปรียบไปเต็มๆครับ นอกจากนี้ยังมีสถิติอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากที่ทางสทศได้ประกาศออกมา ยังไงน้องๆลองไปโหลดมาดูกันได้ครับ ถือว่าเป็นการฝึกอ่านตารางสถิติไปในตัวด้วย http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/331d5f84d0cab77710156f419bb2c145.pdf ขอขอบคุณ: Dr.O ณ ยูนิแก๊ง

ถามพี่โต๋ครับ ^^ เรื่องค่ามาตรฐาน

มันเป็นสมบัติของค่า z ค่ะ ลองดูคลิปค่ามาตรฐานก่อนก็ได้ค่ะ อยู่ในเรื่อง สถิติ 3 โจทย์รู้ว่า ผลรวมค่า z 4 คน เท่ากับ -1 z จะต้องเท่ากับ 0 ดังนั้นจึงทำให้รู้ว่า z ที่เหลืออีกคนเท่ากับ 1 ค่ะ

มาแล้ว! Pre PAT1 ตค 54 สอบออนไลน์!

เรื่องสถิติ จำสูตรได้จะช่วยให้ทำคะแนนได้ง่ายขึ้นเลยจ้าา แต่ว่าก็ต้องหัดทำโจทย์ไปก่อน เวลาเจอจะได้คิดออกไง ส่วนที่ถามว่าออกเรื่องไหน เยอะสุด ส่วนใหญ่จะออกเรื่องละข้อสองข้อ แต่ชอบเอาเนื้อหามาผสมกัน ลิงค์ไปมาระหว่างแต่ละเรื่องค่ะ ยังไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมทุกเรือ่งจ้าา

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

นร.ทั้งหมดมี 30 คน โดยที่ นร.ชายสอบวิชาวิชาสถิติได้คะเเนนเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับจำนวน นร.ชาย พอดี แล้ว นร.หญิง สอบวิชาสถิติได้คะเเนนเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ นร.หญิงพอดี เเต่คะเเนนเฉลี่ย ของ นร. ทั้งห้องเป็น 20 จงหาคะเเนนเฉลี่ยนร.หญิง ------'----------------------------''----'----------------------ข้อนี้ทำยังไงหรอค่ะ ลองเลียนแบบข้างบนเเล้วเเต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดี

ขายหนังสือมือ2หาตังค์ให้น้องเรียนพิเศษ

เราอยากหาเงินให้น้องเรียนพิเศษน่ะ ซื้อมาเก็บรักษาไว้ดีมาก สภาพดี เปิดอ่านไม่กี่ครั้ง มี20เล่มนะ รูปอาจจะไม่ค่อยชัดนะ ใช้มือถือถ่าย แต่สภาพตามที่บอกจริงๆ ...

ถามการบ้านค่ะ เรื่องสถิติ

คือหนูสงสัยอ่ะค่ะ ว่าในตารางแจกแจงความถี่แบบไม่มีการลำดับตัวเลข และมีอันตรภาคชั้น การจะหาความกว้าง(I) ของชั้นที่เป็นทศนิยมทำไมถึงต้องใช้ขอบบนขอบช่างอ่ะคะ อย่างข้อ 4.7 อ่ะค่ะ

[ประกาศ] หน้าตาเว็ปเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วครับ

อยากให้มีแบบลงเป็นบทๆไปอ่ะค่ะ เพราะว่าคอร์สของพี่มันไม่ตรงกับที่โรงเรียนหนูสอน อย่างม.5 หนูเรียนความน่าจะเป็น ฟังชั่นก์เอ็กโพเน็นเชียลและรอการิทึ่ม ตรีโกณ จำนวนเชิงซ้อน แล้วลำดับอนุกรมกับสถิติหนูจะเรียนตอนม.6อ่ะค่ะ ช่วยเอาไปพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สถิติ ม.3(ตารางแจกแจงความถี่)

1.แสดงวิธีการหาค่ากลางของข้อมูลที่กำหนด 1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนบุตรเท่ากับเท่าไร 1.2 มัธยฐานของจำนวนบุตรเท่ากับเท่าไร 1.3 ฐานนิยมของจำนวนบุตรเท่ากับเท่าไร

อัตรภาคชั้นเปิดเป็นยังไงคะ

คือในเรื่องสถิติบอกว่าถ้าข้อมูลมีอัตรภาคชั้นเปิดจะหาค่าเฉลี่ยนเลขคณิตไม่ได้ แล้วอันตรภาคชั้นเปิดเป็นยังไงอะคะ

สถิติการเข้าเรียน

อยากทรานว่าสถิติการเข้าเรียน เช่น จำนวน clipที่ดูแล้ว จำนวนข้อสอบที่ได้ทำ จะบันทึกให้อย่างไร เพราะ clipที่ดูไปแล้ว แต่ระบบไม่บันทึกให้ ไม่ทราบว่าระบบมีวืธีบันทึกประวัติการเข้าเรียนอย่างไร หรือมีระบบเพื่อตรวจสอบประวัติการเข้าเรียนอย่างไรหรือไม่ครับ

โจทย์แผนภาพกล่อง

พี่โต๋คะแล้วข้อสอบแผนภาพกล่องอยู่ในสถิติ1 2หรือ 3 คะ แล้วอยู่หัวข้อไหนคะ

(เรื่องสถิติ ม.3)

หาค่ากลางที่เหมาะสมของข้อมูลพร้อมให้เหตุผลประกอบ

สอบวิชาสามัญแพทย์

พี่ช่วยแนะแนวข้อสอบแพทย์ให้บ้างได้หรือป่าวค่ะหรือวิธีคิดเลขแต่ละเรื่องให้เร็วๆๆจะได้ทำข้อสอบทันเวลาวิเคราะห์ แนวข้อสอบวิทย์เข้าแพทย์ กสพท 2554 ซุนวู เคย...

ถามวิธีทำเรื่อง สถิติค่ะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน 60 คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน 40 คน เท่ากับ 162 เซนติเมตร ค่ามัธยฐานของส่วนสูงนักเรียนเท่ากับเท่าใด

รับตรงจุฬาฯ 2554 สละสิทธิ์เพียบ เด็กแอดมีลุ้น!

เหมือนจะเป็นข่าวดี สำหรับเด็กแอดมิชชั่น ทั้งหลายที่อยากเข้า จุฬา เพราะ รับตรงจุฬา มีผู้ได้รับการคัดเลือกน้อยกว่าจำนวนที่ประกาศ เยอะมาก!!!! คณะที่โดนสละสิท...

ดาวน์โหลดชีท

พี่ค่ะ ขอชีท ลำดับอนุกรม ความน่าจะเป็น สถิติ หน่อยค่ะ หนูจะสอบแล้ว ^^ แล้วถ้าโปรหมด หนูจะเรียนต่อยังไง TT

สอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (รับตรง) โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์มหา...

โจทย์สถิติ

รบกวนถามการบ้านหน่อยค่ะ ถ้าคะแนนสอบเป็นเส้นโค้งปกติ มีสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น0.6 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น3 จำนวนผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 2-8 คะแนน มีกี่เปอร์เซนต์ ขอบคุณมากค่ะ

PAT1 ออกเรื่องอะไรบ้าง

ใกล้สอบ PAT1 กันแล้วนะ เหลืออีกเพียง 22 วันเท่านั้น!!! สำหรับ PAT1 ครั้งที่ 1/2560 จะสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ค่ะ ข้อสอบ PAT1 มี 45 ข้อ ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเ...

แบบฝึกหัดสถิติ 1 ชุดที่ 2

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายข้อ Q-2594, Q-2551, Q-2552, Q-2570 ให้หน่อยน่ะค่ะ

ช่วยแสดงวิธีทำแล้วก้อเฉลยให้หน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ

โจทย์พวกนี้ใช่ในเรื่องค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ไหมอ่ะค่ะ 1. ในการสอบวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตั้งเกณฑ์การตัดสิน โดยถ้าผู้สอบได้ค่ามาตรฐานตั้งแต่ - 1 ขึ้นไป จึ...

เรื่องสถิติ 3

ไม่เข้าใจตรง  xy ทำไมมันถึงรวมกันแล้วได้ 75 อ่ะคะ ลองคิดดูแล้วมันได้ = 55 ค่ะ ของซิกม่า xy ตามลูกศรชี้อ่ะค่ะ ช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยนะคะ สับสนเล็กน้อย

ชีท ลำดับ อนุกรม

สถิติ 1 - 2 โหลดชีทได้แล้วค่ะ

โจทย์นี้หาวิธีคิดไม่ออกเลยคะ

คะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาสถิติของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมี 50 คน เท่ากับ 60.98 ถ้าคะแนนเฉลี่ยเฉพาะนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่ากับ 57.30 และ 65.30 ตามลำดับจงหาจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง

สถิติ ครับ

Q-2605 , Q-2606 , Q-2610 , Q-2616 , Q-2642

สถิติ (การวัดการกระจายสัมบูรณ์)

ข้อมูลชุดหนึ่ง มีส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 5 และในบรรดาข้อมูลที่มีค่าสูงสุด 25 % ของข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดของกลุ่มข้อมูลนี้ มีค่าเท่ากับ 50 แล้วควอไทล์ที่ 1 เท่ากับเท่าไร

ถามเรื่องสถิติ

จงพิจารณาว่าข้อความที่กำหนดให้เป็นจริงหรือเท็จ พร้อมบอกเหตุผล 1.ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนในแต่ละห้อง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเท่ากับ 35 คน หมายความว่า หนึ่ง...

ถามโจทย์เลขค่ะ

คะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาสถิติของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมี 50 คน เท่ากับ 60.98 ถ้าคะแนนเฉลี่ยเฉพาะนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่ากับ 57.30 และ 65.30 ตามลำดับจงหาจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง

สถิติและข้อมูล ม.6

ทำแบบนี้รึเปล่าค่ะ ?

ถามโจทย์สถิติค่ะ

ระดับมลพิษของอากาศ(x) และอัตราการตาย(y) ของประชากรในเขตนครหลวง 6 เขตมีดังรูปภาพที่แนบมานี้ ถ้า n=6, u= -340, v=-555, uv=53,500, u2=38,600, v2=91,725 สมการเส้นตรงที่ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างระ...

มีติวสอบ smart 1 ไหมคะ

มีสอน มีติว ที่จะสอบเข้า smart 1 ไหมคะ ??? ตอนนี้ยังไม่มีคอร์สเฉพาะสำหรับ SMART I ครับ เพราะว่า SMART I จะมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่ Dektalent เทพเฉพาะคณิตศาสตร์ ยังไม...

ไม่เข้าใจเรื่องเปอร์เซ็นไทล์เลยค่ะ

เปอร์เซนไทล์อยู่ในบทเรียน สถิติ2 ครับ คลิป C00159 2.การหาควอไทล์ เปอร์เซนไทล์ และเดไซล์ อธิบายเรื่อง การหาควอไทล์ เปอร์เซนไทล์ และเดไซล์ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น พร้อมตัวอย่าง

ทศนิยมของข้อมูลทางสถิติ ต้องปัดไหม?

พี่โต๋คะเวลาเราหาข้อมูลทางสถิติ ทุกอย่าง เราต้องปัดทศนิยมด้วยไหมคะ เห็นบางที ก็ปัด บางทีก็ไม่ปัด หนูเคยสอบแต่ไม่แน่ใจว่าต้องปัดมั๊ย แต่เห็นเพื่อนปัดกัน อันนี้งงมากๆเลยค่ะ แล้วสอบจริงๆคนส่วนมากเค้าปัดกันมั๊ยทำไมบางทีตอนเรียนก็เห็นปัด บางทีก็ไม่ปัด เฮ้อสับสน

ตำนานอาถรรพ์ ศุกร์ 13 ลองอ่านดูนะ บรื๋อสสส์

ความเชื่อที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่า "วันศุกร์ที่ 13 " เป็นวันแห่งอาถรรพ์ ใครจะทำกิจการใด ๆ ลงทุนพบปะเจรจาสิ่งใด ก็มักจะเกิดเรื่องร้าย ๆ ตลอด... ความเป็นมาของคำว่...

เรื่องสถิติค่ะ

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน=6,000บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1,000บาท ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานจำนวน29คน มีค่าเท่ากับ 2.5 แล้วพนักงานอีก1คนที่เหลือมีเงินเดือนเท่าใด "ข้อนี้หนูเริ่มต้นไปไม่ถูกเลยค่ะ ทำไปทำมาตัวเองก็งงเองอ่ะTUT "

ถามการบ้านสถิติครับ

โรงงานแห่งหนึ่งมีตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตว่าง 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครและมีผู้สมัครทั้งสิ้น4คน คือ นาย A น.สB นายC และนายD โดยที่โอกาสที่นาย C และนาย D จะได้งานเท่ากัน โอกาศของน.ส B จะได้งานเป็นครึ่งหนึ่งของนายC โอกาศของนาย A จะได้งานเป็น 2 เท่าของนายC จงหาความน่าจะเป็นของ แต่ละคนที่จะได้รับคัดเลือก ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต (ซิกมาP(X=x)=1)

เรื่อง สถิติ ค่ะ เกี่ยวกับทฤษฎี

โจทย์กำหนด ข้อมูล X : X1,X2,x3...X10 มีค่าเฉลี่ยนเลขคณิต a ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน s ข้อมูล Y : Y1,Y2,Y3...Y10 โดยที่ Yi=2-3Xi เมื่อ i=1-10 แล้วส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของข้อมูล Y เท่ากับเท่าใด คือ หนูทำได้แค่ค่าเฉลี่ยนเลขคณิตของ Y มางงๆตรง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ

สถิติ 1 ค่ะ

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายโจทย์ ข้อที่ Q-2549, Q-2550, Q-2568, and Q-2569 หน่อยได้ไหมค่ะ

สอบถามเรื่องคอร์สอินเทนซีทค่ะ

ชีทที่ไม่มีตอนนี้ -แคลคูลัส -ลำดับและอนุกรม -สถิติ 1-3

ถามการบ้าน เรื่องสถิติค่ะ

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน=6,000บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1,000บาท ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานจำนวน29คน มีค่าเท่ากับ 2.5 แล้วพนักงานอีก1คนที่เหลือมีเงินเดือนเท่าใด "ข้อนี้หนูเริ่มต้นไปไม่ถูกเลยค่ะ ทำไปทำมาตัวเองก็งงเองอ่ะTUT "

คลิปมาใหม่ครับ สรุปสถิติของคอร์ส Intensive Talent

คลิปมาใหม่ครับ! สรุปสถิติ ม.6 เรื่อง "ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล" ของคอร์ส Intensive Talent มาแล้ว พร้อมข้อสอบสถิติอีก 6 ข้อ พร้อมให้เรียนแล้ววันนี้ครับ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล https://www.dektalent.com/vdo/362-statistics-sarub-d/ ข้อสอบสถิติมาใหม่ครับ คลิปละ 3 ข้อครับ https://www.dektalent.com/vdo/363-statistics-quiz-d/ https://www.dektalent.com/vdo/371-statistics-quiz-e/

พี่ๆครับ pat1ตุลา ที่จะถึงเนี่ย เรื่องไหนจะออกมากสุดครับพี่

เรื่องที่ออกมากสุด ที่ผ่านมาเป็นเรื่อง ลำดับและอนุกรม สถิติ จำนวนจริง ตรีโกณฯ แต่เราก็ควรจะเข้าใจทุกๆ เรื่องนะจ๊ะ ส่วนใหญ่ข้อสอบข้อนึง จะมีหลายเรื่องผสมกันค่ะ ยิ่งเรื่องที่เป็นพื้นฐานห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยจ้าา

สมบัติของ ซิกมา อยู่คลิบไหนครับ

จากบทเรียน ลำดับและอนุกรม ตอนก่อนเรียน เรื่องอนุกรม จะสอนเรื่องซิกมาค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/120-series/ หรือ จากบทเรียนสถิติเบื้องต้น ก็มีสอนเรื่องซิกมา เหมือนกัน https://www.dektalent.com/vdo/148-sigma/ หลักการเหมือนกัน แต่เรื่องลำดับจะใช้ตัวแปรต่างไปนิดหน่อยค่ะ

ถามเลขสถิติอีกข้อค่ะ

โจทย์ข้อนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจตัวเลขน่ะค่ะ ตรงตัวเลขปริมาณการผลิตของปี2543 ตรงเลข80น่ะคะ หนูไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเลข 80หรือ60 และมีจุดอื่นอีกค่ะ ตามที่หนูวงกลมสีแด...

จุฬาฯชนบท เมทริกซ์ จะออกเนื่องไมเนอร์ โคแฟคเตอร์ไหมครับ

พี่โต๋ครับข้อสอบเอ็นเรื่อง เมตริก จะออกเรื่องไมเนอร์ โคเฟคเตอร์มั้ยอ่าครับ คือในครอสอินเทนซีฟที่สอนผมยังจำไม่ค่อยได้อ่าครับ ทำไงดีคราบบบบบบบบ ตอนนี้ผม...

10 อันดับสุดยอดภารกิจของ NASA

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ซึ่งถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2009 อาจจะกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ขององค์การนาซาเช่นเดียวกับยานอพอลโล และกล้องโทรทร...

อยากถามพี่โต่เรื่องสถิติหน่อยครับ

ถ้าส่วนเป็น n-1 จะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรค่ะ ซึ่งจะไม่เจอในโจทย์ระดับมัธยมปลายนะคะ ส่วนใหญ่จะเรียนในสถิติขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ถ้าทำโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปกติ ใช้แค่สูตรที่ส่วนเป็น n ก็พอค่ะ

ถามการบ้านค่ะ เตื่อง สถิติ

สงสัยว่า เราจะสามารถหา xi ยังไงค่ะ

เรื่องสถิติ 1 ตอนฐานนิยม ตัวอย่างที่ 4 ไม่มีคลิปสอนค่ะ แต่ในหนังสือมี

เรื่องสถิติ 1 ตอนฐานนิยมค่ะ ตัวอย่างที่ 4 ไม่มีคลิปสอนค่ะ แต่ในหนังสือมี คือเลยเกิดข้อสงสัยมากๆเลยค่ะ ว่าทำไมในหนังสือมีแต่ในคลิปสอนขาดตัวอย่างที่สี่ไปน่ะค่ะ ยังไงก็ขอคลิปสอนตัวอย่างที่สี่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

พี่โต๋ลืมแสดงวิธีทำโจทย์ค่ะ

ในเรื่องสถิติ คลิปฐานนิยมอะค่ะ พี่โต๋ลืมแสดงวิธีทำตย.4นะคะ

อยากติวก่อนสอบFinalครับ

แผนภาพการกระจาย ก็คือ เอาข้อมูลมาพ็อตกราฟเป็นจุดๆ ค่ะ จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าข้อมูลเป็นกระจุกตัวอยู่ตรงไหนอ่ะค่ะ เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนึงค่ะ ยังมีวิธีอื่นๆ อีก ลองดูในเรื่องสถิติ 1 ได้ค่ะ

คลิปฐานนิยมในสถิติค้างค่ะ

คลิปฐานนิยมในสถิติค้างค่ะ คลิป: C00153 ค้างตั้งแต่นาทีที่ 02.37

สอบ O-net เรียนคอร์สไหนดี ?

เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ลำดับและอนุกรม (จำกัด) ความน่าจะเป็น สถิติ แนะนำให้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะ เพราะเป็นเรื่องที่ควรเรียนก่อนเรื่องฟังก์ชัน

สถิติ3ค่ะ

เรื่องโค้งเบ้ขวาและซ้ายค่ะ พอดีหนูไม่เข้าใจค่าของ Mo.,Med.,ค่าเฉลี่ย ช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่า โค้งเบ้ขวาและซ้ายทำไมในระดับเท่าเดิมแต่ค่าไม่เหมือนเดิมคะ

ระหว่างแผนที่เนื้อหา กับ ตามหนังสือ สสวท ครับ

สวัสดีครับพี่ๆ คือตอนนี้ผมยังงงๆกับวิธีการจัดบทเรียนของผมเองครับ ผมอยากทราบว่าระหว่างเรียนตาม แผนที่เนื้อหา กับ เรียนตามบทเนื้อหาของ สสวท แยกตามชั้นไป อันไหนจะมีประสิทธิภาพ และให้ประสิทธิผลที่ดีกว่ากันครับ ผมสังเกตเห็นว่าถ้าเรียงตามบทหนังสือ ก็จะเอา เรื่อง สถิติไปไว้ประมาณม.ห้า ผมไม่แน่ใจว่า ตามบทเรียนในแต่ระชั้นปีจะสัมพันธ์กันไหมครับ รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

เกี่ยวกับการทำโจทย์ครับ

ตอบน้องอู๊ดครับ น้องทุกคนทั้งที่ลงคอร์สและไม่ได้ลงคอร์สสามารถดูตะแนนได้หมดครับ เพียงแต่น้องที่ลงคอร์สจะมีเฉลยอย่างละเอียดให้ด้วย ส่วนเคสของน้องไม่เห็นสถิติ พี่ได้ส่งรายละเอียดเข้าใน e-mail ของน้องแล้วครับ

เรื่องสถิติ

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

ในโปรไฟล์ แบบทดสอบบางเรื่องไม่ได้ทำ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ

ลงคอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ค่ะ ทำแบบทดสอบไปแค่ตรีโกณมิติประยุกต์กับจำนวนเชิงซ้อน แต่ทำไมมันขึ้นคะแนนของ เซตกับฟังก์ชัน ที่เป็นของ ม.4 ที่ไม่ได้ลงคอร์สเอาไว้ เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม กับสถิติ2 เป็นของ ม.5 ไม่ได้ทำแบบทดสอบ 2 บทนี้ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

อยากสอบถามเรื่องสถิติ ม.6หน่อยครับ

อยากสอบถามคุณครูหน่อยครับผม ว่าข้อ1และข้อ2 วิธีการทำ ทำยังไงครับ พอดีผม งง มากๆเลยครับทำมาเกือบๆ2-3ชั่วโมงแล้วอ่ะครับแต่คิดไม่ออกเลยครับคุณครูช่วยผมหน่อยนะครับ .... ขอบคุณมากครับคุณครู

ถามการบ้านเรื่องสถิติค่ะ ตารางเเจกเเจงความถี่

ช่วยตอบหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนอื่น น้องเข้าใจหรือยัง ว่า ความถี่ ความถี่สะสม ความถี่สะสมสัมพัทธ์ ความถี่สัมพัทธ์หมายถึงอะไร ลองไปหาดูนะคะ จะพบว่าง่ายๆ เลย...

งงๆนิดหน่อยอ่าพี่โต๋

อยากรู้ว่าช้อย 4 ทำไมถึงผิดอ่าครับ พอยกกำลังสอง มันก็ไม่ติดลบเหมือนกันรึเปล่าอะครับ ( ตอนนี้งงๆกับสถิติ+ซิกมามากเลย ไม่เคยเข้าใจมันสักที T T)

เลขง่ายในคอร์สอินเทนซีฟ

พี่ๆคะ คือว่าหนูลงคอร์สอินเทนซีฟ เพื่อเตรียมสอบ onet อ่ะค่ะ แต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วหนูงงอ่ะค่ะ ว่าคลิปไหนเป็นเลขง่ายเลขยาก เพราะว่ามันปนกันอยู่ในแต่ละบทอ่ะคะ...

คลิปต่างๆที่หายไปค่ะ

-ภาคตัดกรวย : ตัวอย่าง3 4 5เรื่องวงกลมอะค่ะที่พี่โต๋บอกว่าคลิปมันมีปัญหา -สถิติ1 : คลิปฐานนิยม ตัวอย่าง4 ที่หายไป -function : คลิป3 ตัวอย่าง5 ที่หายไป ช่วยเอาลงเร็วๆได้มั้ยคะ คือหนูเรียนครบหมดแล้ว เลยอยากจะเก็วตกพวกนี้ก่อนที่เวลาเรียนของหนูจะหมดอะค่ะ นะค้าาาาาาาาาาาาา Plzzzzzzzzzzzzzzz

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com สถิติ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.102 วินาที