คอร์สเรียนออนไลน์ > > สถิติ2 ม.5-6

สถิติ2 ม.5-6

วีดีโอ 8 บทเรียน (388 นาที) แบบฝึกหัด 72 ข้อ

สถิติ2 เนื้อหาต่อเนื่องจากสถิติเบื้องต้น ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูล ได้แก่ ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซนไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็นการวัดการกระจายสัมบูรณ์ ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวัดการกระจายสัมพัทธ์ นอกจากนี้ก็จะได้เรียนเรื่องความแปรปรวนอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การวัดตำแหน่งของข้อมูล

วีดีโอ 15.25 นาที

อธิบายเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล การหาควอไทล์ เปอร์เซนไทล์ และเดไซล์ กรณีข้อมูลไม่เเจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 12 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล ชุดที่ 1


การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์

วีดีโอ 19.47 นาที

อธิบายเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ชุดที่ 2


การวัดการกระจายของข้อมูล

วีดีโอ 10.14 นาที

อธิบายเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล การวัดการกระจายสัมบูรณ์ (Absolute Variation) พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 1


ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

วีดีโอ 8.05 นาที

อธิบายเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation - M.D.) พร้อมตัวอย่าง


ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วีดีโอ 15.22 นาที

อธิบายเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ สมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2


ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติม

วีดีโอ 15.32 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติม สถิติ2


ความแปรปรวน

วีดีโอ 6.04 นาที

อธิบายเรื่อง ความแปรปรวน (Variance) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความแปรปรวน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความแปรปรวน ชุดที่ 1


การวัดการกระจายสัมพัทธ์

วีดีโอ 21.47 นาที

อธิบายเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ2 ชุดที่ 2

สถิติ2 ม.5-6 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สถิติ2 ม.5-6?

เริ่มเรียนบทเรียนสถิติ2 ม.5-6 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสถิติ2 ม.5-6 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.141 วินาที