คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > สถิติ ม.3

สถิติ ม.3

วีดีโอ 9 บทเรียน (143 นาที) แบบฝึกหัด 45 ข้อ

สถิติในระดับชั้น ม.3 จะเน้นการหาค่ากลางของข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม ซึ่งจะแบ่งได้ตามลักษณะข้อมูล คือ ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ การเรียนสถิติเน้นจำสูตรของแต่ละเรื่องได้ และการคำนวณอย่างแม่นยำ เป็นบทที่ควรจะทำคะแนนได้ดีค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ความหมายของสถิติ

วีดีโอ 5.00 นาที 29,918

อธิบายเรื่อง ความหมายของสถิติ ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ


ตารางแจกแจงความถี่

วีดีโอ 13.42 นาที 22,372

อธิบายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่ สูตรตารางแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ตารางแจกแจงความถี่


ตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่

วีดีโอ 14.45 นาที 26,843

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ฮิสโตแกรม

วีดีโอ 16.56 นาที 29,737

อธิบายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล ฮิสโตแกรม รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ เส้นโค้งของความถี่ เส้นโค้งของความถี่สะสมอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฮิสโตแกรม


ค่ากลางของข้อมูล

วีดีโอ 9.12 นาที 24,868

อธิบายเรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่ากลางของข้อมูล


ตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต

วีดีโอ 7.41 นาที 25,651

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่

วีดีโอ 12.34 นาที 33,383

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ วิธีทอนค่าข้อมูลอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่


มัธยฐาน

วีดีโอ 12.07 นาที 20,814

อธิบายเรื่อง มัธยฐาน กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์มัธยฐาน


ฐานนิยม

วีดีโอ 15.44 นาที 33,722

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฐานนิยม
สถิติ ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สถิติ ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนสถิติ ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

สถิติ ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนสถิติ ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที