คอร์สเรียนออนไลน์ > > สถิติ ม.3

สถิติ ม.3

วีดีโอ 9 บทเรียน (265 นาที) แบบฝึกหัด 45 ข้อ

สถิติในระดับชั้น ม.3 จะเน้นการหาค่ากลางของข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม ซึ่งจะแบ่งได้ตามลักษณะข้อมูล คือ ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ การเรียนสถิติเน้นจำสูตรของแต่ละเรื่องได้ และการคำนวณอย่างแม่นยำ เป็นบทที่ควรจะทำคะแนนได้ดีค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ความหมายของสถิติ

วีดีโอ 5.00 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของสถิติ ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ


ตารางแจกแจงความถี่

วีดีโอ 13.42 นาที

อธิบายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่ สูตรตารางแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ตารางแจกแจงความถี่


ตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่

วีดีโอ 14.45 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตารางแจกแจงความถี่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตารางแจกแจงความถี่ ชุดที่ 1


ฮิสโตแกรม

วีดีโอ 16.56 นาที

อธิบายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล ฮิสโตแกรม รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ เส้นโค้งของความถี่ เส้นโค้งของความถี่สะสมอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฮิสโตแกรม


ค่ากลางของข้อมูล

วีดีโอ 9.12 นาที

อธิบายเรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่ากลางของข้อมูล


ตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต

วีดีโอ 7.41 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่

วีดีโอ 12.34 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ วิธีทอนค่าข้อมูลอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่


แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต(ตาราง) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต(ตาราง) ชุดที่ 1


มัธยฐาน

วีดีโอ 12.07 นาที

อธิบายเรื่อง มัธยฐาน กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์มัธยฐาน


แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 1


ฐานนิยม

วีดีโอ 15.44 นาที

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฐานนิยม


แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 3

สถิติ ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สถิติ ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนสถิติ ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสถิติ ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.133 วินาที