คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 > ตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5

ตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5

วีดีโอ 13 บทเรียน (559 นาที) แบบฝึกหัด 105 ข้อ

ตรีโกณมิติประยุกต์ ในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม วงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกและมุมผลต่าง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติจากผลบวกหรือผลต่างเป็นผลคูณ สูตรมุม ครึ่งเท่า มุมสองเท่า มุมสามเท่า การพิสูจน์เอกลักษณ์ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการตรีโกณมิติ กฎของ sin และ cosine และนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการหาระยะทางและความสูง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


วงกลมหนึ่งหน่วย

วีดีโอ 17.32 นาที 43,582


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ที่ 1

วีดีโอ 21.31 นาที 34,915

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอดรันท์ที่1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง


ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง

วีดีโอ 18.03 นาที 56,068

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง พร้อมตัวอย่าง


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลคูณ --> ผลบวกหรือผลต่าง)

วีดีโอ 19.22 นาที 55,227

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผลคูณเป็นผลบวก พร้อมตัวอย่าง


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ)

วีดีโอ 10.54 นาที 39,212

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผลคูณเป็นผลบวก พร้อมตัวอย่าง


สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า

วีดีโอ 11.28 นาที 33,417

อธิบายเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า 3 เท่า และครึ่งเท่า พร้อมตัวอย่าง


การพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

วีดีโอ 18.30 นาที 41,499

อธิบายเรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่าง


อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

วีดีโอ 18.43 นาที 47,087

อธิบายเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์สของ Sine อินเวอร์สของ Cos อินเวอร์สของ Tan พร้อมตัวอย่าง


สมการอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

วีดีโอ 12.25 นาที 29,938

อธิบายเรื่อง สมการอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่าง


สมการตรีโกณมิติ

วีดีโอ 16.11 นาที 43,069

อธิบายเรื่อง สมการตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่าง


กฎของไซน์และโคไซน์

วีดีโอ 10.12 นาที 30,142

อธิบายเรื่อง กฎของ Sine และ Cosine พร้อมตัวอย่าง


การหาระยะทางและความสูง

วีดีโอ 9.10 นาที 35,958

อธิบายเรื่อง การหาระยะทางและความสูง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ พร้อมตัวอย่าง


การหาระยะทางและความสูง ภาค2

วีดีโอ 18.07 นาที 26,871

อธิบายเรื่อง การหาระยะทางและความสูง ภาค2 พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 3

ตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที