คอร์สเรียนออนไลน์ > > ระบบสมการเชิงเส้น ม.3

ระบบสมการเชิงเส้น ม.3

วีดีโอ 9 บทเรียน (357 นาที) แบบฝึกหัด 60 ข้อ

ช่วงแรกของบทนี้จะเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น หรือที่เรียกกันว่าสมการเส้นตรง และการวาดกราฟของสมการเส้นตรง จากนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น คือ การหาจุดตัดของสมการเส้นตรงนั่นเอง นอกจากนี้จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทำโจทย์ในลักษณะต่างๆ เช่น โจทย์ของผสม โจทย์เกี่ยวกับกระแสน้ำ โจทย์แรงงาน และโจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ เป็นต้น

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

วีดีโอ 9.33 นาที

อธิบายเรื่อง สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร วิธีเขียนกราฟอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร


แบบฝึกหัดเรื่องสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1


ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

วีดีโอ 12.32 นาที

อธิบายเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร การหาคำตอบของระบบสมการ วิธีแก้ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร


แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1


ตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

วีดีโอ 12.26 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1


ตัวอย่างแบบยาก สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

วีดีโอ 10.47 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างแบบยาก สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างแบบยาก สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

วีดีโอ 10.37 นาที

อธิบายเรื่อง โจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร หลักการแก้โจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์โจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1


ตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

วีดีโอ 11.11 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ชุดที่ 1


ตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร แบบยาก

วีดีโอ 6.43 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรแบบยาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรแบบยาก ชุดที่ 1


โจทย์เกี่ยวกับแรงงาน และโจทย์ของผสม

วีดีโอ 8.29 นาที

อธิบายเรื่อง สรุปโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร โจทย์เกี่ยวกับแรงงาน โจทย์เกี่ยวกับของผสม


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับแรงงาน และโจทย์ของผสม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับแรงงาน และโจทย์ของผสม ชุดที่ 1


โจทย์เกี่ยวกับกระแสน้ำ และโจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ

วีดีโอ 11.05 นาที

อธิบายเรื่อง โจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ ตัวอย่างโจทย์โจทย์เกี่ยวกับกระแสน้ำ และโจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับกระแสน้ำ และโจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับกระแสน้ำ และโจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทระบบสมการเชิงเส้น ชุดที่ 4

ระบบสมการเชิงเส้น ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนระบบสมการเชิงเส้น ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนระบบสมการเชิงเส้น ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.169 วินาที