คอร์สเรียนออนไลน์ > > ระบบจำนวนเต็ม ม.1

ระบบจำนวนเต็ม ม.1

วีดีโอ 10 บทเรียน (403 นาที) แบบฝึกหัด 180 ข้อ

จำนวนเต็มเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม แบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนเต็มบวก ในบทนี้จะเน้นให้เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องจำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


จำนวนเต็ม

วีดีโอ 10.29 นาที

อธิบายเรื่อง จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบนเส้นจำนวน ข้อสังเกตุอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์จำนวนเต็ม


แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


ตัวอย่างจำนวนเต็ม

วีดีโอ 12.37 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


ค่าสัมบูรณ์

วีดีโอ 7.43 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) จำนวนตรงข้าม จำนวนตรงข้ามของ 0อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่าสัมบูรณ์


สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก

วีดีโอ 12.43 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จักอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก


แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 3


การบวกจำนวนเต็ม

วีดีโอ 8.48 นาที

อธิบายเรื่อง การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวกจำนวนเต็ม


เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม

วีดีโอ 8.45 นาที

อธิบายเรื่อง เทคนิคการคิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม


แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


ตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม

วีดีโอ 10.23 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


การคูณจำนวนเต็ม

วีดีโอ 14.52 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ สรุปการคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม สรุปการหารจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณจำนวนเต็ม


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


สมบัติของจำนวนเต็ม

วีดีโอ 11.56 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ สมบัติการแจกแจง สมบัติของศูนย์และหนึ่งอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของจำนวนเต็ม


แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


ตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม

วีดีโอ 8.40 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 5


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 6

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 6


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 7

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 7


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 8

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 8

ระบบจำนวนเต็ม ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนระบบจำนวนเต็ม ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนระบบจำนวนเต็ม ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.242 วินาที