ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

รวบรวม คำขวัญวันครู ย้อนหลังทุกปี

สถานะ: ทีมงานเด็กทาเล้นท์.คอม
วันที่: 16 ม.ค. 2556, 17:06:31

รวบรวม คำขวัญวันครู ย้อนหลังทุกปี


      วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครูนะครับ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ "ไหว้ครู" พี่ๆทีมงานเองก็ขอโอกาสนี้ไหว้ครูของพี่ทีมงานด้วยครับ และเป็นประจำเฉกเช่นทุกปี ที่จะมีการประกวด "คำขวัญวันครู" ประจำปี โดยในปีนี้ 2556 คำขวัญที่ชนะเลิศนั้น คือ "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน" ประพันธ์โดย นายสะอาด สีหภาค

      ทั้งนี้ การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้ แรกๆ เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งรวบรวมได้ดังนี้


พ.ศ. 2556 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสะอาด สีหภาค      "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน"

พ.ศ. 2555 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางสาวขนิษฐา อุตรโส      "บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล"

พ.ศ. 2554 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางกนกอร ภูนาสูง      "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"

พ.ศ. 2553 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์      "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที"

พ.ศ. 2552 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางนฤมล จันทะรัตน์      "ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู"

พ.ศ. 2551 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม      "ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา"

พ.ศ. 2550 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์      "สิบหกมกรา เทิดทูน 'พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู' "

พ.ศ. 2549 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางพรรณา คงสง      "ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู"

พ.ศ. 2548 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายประจักษ์ หัวใจเพชร      "ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู"

พ.ศ. 2547 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา      "ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู"

พ.ศ. 2546 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางสมปอง สายจันทร์      "ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู"

พ.ศ. 2545 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี      "สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู"

พ.ศ. 2544 เจ้าของคำขวัญวันครู : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์      "พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู"

พ.ศ. 2543 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ      "ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
      สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา"

พ.ศ. 2542 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า      "ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู"

พ.ศ. 2541 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายชุมพล ศิลปอาชา      "ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี"

พ.ศ. 2540 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสุขวิช รังสิตพล      "ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา"

พ.ศ. 2539 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสุขวิช รังสิตพล      "ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน"

พ.ศ. 2538 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร      "อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี"

พ.ศ. 2536 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร      "ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม"

พ.ศ. 2537 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร      "ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี"

พ.ศ. 2535 เจ้าของคำขวัญวันครู : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์      "ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ"

พ.ศ. 2534 เจ้าของคำขวัญวันครู : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ      "ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี"

พ.ศ. 2533 เจ้าของคำขวัญวันครู : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ      "ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี"

พ.ศ. 2532 เจ้าของคำขวัญวันครู : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ      "ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย"

พ.ศ. 2531 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายมารุต บุญนาค      "ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี"

พ.ศ. 2530 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายมารุต บุญนาค      "ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี"

พ.ศ. 2529 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายชวน หลีกภัย      "ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย"

พ.ศ. 2528 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายชวน หลีกภัย"การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป"

พ.ศ. 2527 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายชวน หลีกภัย      "ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด"

พ.ศ. 2526 เจ้าของคำขวัญวันครู : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์      "อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน"

พ.ศ. 2525 เจ้าของคำขวัญวันครู : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์      "ครู นั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป"

พ.ศ. 2524 เจ้าของคำขวัญวันครู : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต      "ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน วิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย"

พ.ศ. 2523 เจ้าของคำขวัญวันครู : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์      "เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู"

พ.ศ. 2522 เจ้าของคำขวัญวันครู : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน      "การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ใน โอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป"


ขอขอบคุณข้อมูลจาก มติชนออนไลน์
Thank you!

ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ อยากเรียนรู้เรื่อง ฟังทางนี้ เว็บ Dektalent.com มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดในสามโลก ดูวีดีโอ ทำแบบฝึกหัด ดูวีดีโอเฉลย วนไป เก่งแน่นอน สนใจสมัครเรียนได้เลย

 

 

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: รวบรวม คำขวัญวันครู ย้อนหลังทุกปี

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 26 มิถุนายน 2565   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com รวบรวม คำขวัญวันครู ย้อนหลังทุกปี Page Load Time: 0.089 วินาที