คอร์สเรียนออนไลน์ > > แผนภาพกล่อง ม.3

แผนภาพกล่อง ม.3

แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับสถิติ โดยเน้นที่เรื่องแผนภาพกล่อง ซึ่งในการสร้างแผนภาพกล่องนั้น จะต้องมีความเข้าใจเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูลมาก่อน โดยเฉพาะการหาค่าควอร์ไทล์ ในบทนี้จะอธิบายการหาค่าควอร์ไทล์ ทั้งในรูปแบบการหาควอร์ไทล์โดยใช้มัธยฐาน และการหาควอร์ไทล์โดยการใช้สูตร เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการสร้างแผนภาพกล่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภาพกล่อง การแปลความหมายของแผนภาพกล่อง รวมไปถึงการเปรียบเทียบแผนภาพกล่อง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การวัดตำแหน่งของข้อมูล

วีดีโอ 3.54 นาที

ในขั้นตอนทางสถิติ จะมีการนำเสนอข้อมูลอยู่ด้วย ในคลิปนี้จะอธิบายเรื่องแผนภาพกล่อง ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบหนึ่ง การสร้างแผนภาพกล่องนั้นต้องอาศัยความรู้เรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องของการหาควอร์ไทล์ จะเกี่ยวข้องกับแผนภาพกล่องโดยตรง ในคลิปนี้จะอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนภาพกล่องและการวัดตำแหน่งของข้อมูล


การหาควอร์ไทล์

วีดีโอ 8.2 นาที

ก่อนจะสร้างแผนภาพกล่อง จะต้องเข้าใจวิธีการหาควอร์ไทล์ก่อน โดยค่าควอร์ไทล์นั้นเป็นค่าที่ใช้วัดตำแหน่งของข้อมูล และเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้ต่อเนื่องในการสร้างแผนภาพกล่องต่อไป ในคลิปนี้จะอธิบายเรื่องการหาควอร์ไทล์ ซึ่งในชั้นนี้เราจะเน้นการหาควอร์ไทล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างแผนภาพกล่องต่อไป


การหาควอร์ไทล์ ตัวอย่างที่ 4 - 6

วีดีโอ 11.45 นาที

ทุกคนทราบแล้วว่าการหาควอร์ไทล์ของข้อมูลไม่แจกแจงความถี่นั้น สามารถทำได้หลายวิธี โดยคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างของการหาควอร์ไทล์แบบง่าย โดยใช้ความเข้าใจเรื่องมัธยฐานเป็นตัวช่วยในการหาควอร์ไทล์ เป็นวิธีเบื้องต้นที่ทำให้การหาควอร์ไทล์เป็นเรื่องง่าย


การหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตร

วีดีโอ 16 นาที

คลิปนี้เป็นการอธิบายนอกหลักสูตรของบทเรียนแผนภาพกล่อง โดยเป็นการอธิบายการหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตร วิธีหาโดยใช้สูตรนั้น จะได้ค่าควอร์ไทล์ที่ถูกต้อง แม่นยำ ถึงแม้ว่าจะมีการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้น แต่ก็สามารถคำนวณได้ไม่ยากนัก เพราะมีสูตรที่แน่นอน และจะเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูล ค่าอื่นๆ ที่จะได้เรียนในชั้น ม.ปลาย อีกด้วย


การหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตร ตัวอย่างที่ 3 - 4

วีดีโอ 10.04 นาที

การหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตรนั้น มี 3 ขั้นตอนด้วยการคือ การเรียงข้อมูล การหาตำแหน่งของข้อมูล และการหาค่าควอร์ไทล์ ในการเรียนสถิติ หากได้ฝึกฝนทำโจทย์บ่อยๆ จะมีส่วนช่วยให้เราจำสูตรที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี โดยที่ไม่ต้องนั่งท่องจำกันเลย คลิปนี้จะอธิบายตัวอย่างการหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตร ตัวอย่างที่ 3 - 4 อย่างละเอียด


การหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตร ตัวอย่างที่ 5 - 7

วีดีโอ 17.52 นาที

คลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้า น้องๆ นักเรียนจะได้เจอโจทย์การหาควอร์ไทล์ที่มีข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ข้อมูลเป็นทศนิยม ถึงแม้ว่าข้อมูลจะเปลี่ยนไปอย่างไร วิธีหรือขั้นตอนการหาควอร์ไทล์นั้น ก็ยังคงเหมือนเดิม หากเข้าใจขั้นตอนและสูตรแล้ว ข้อมูลจะมาในรูปแบบไหน ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ แต่อาจจะคิดเลขซับซ้อนขึ้นอีกหน่อย ซึ่งเป็นความสนุกของการเรียนคณิตนั่นเอง


การหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตร ตัวอย่างที่ 8 - 10

วีดีโอ 13.13 นาที

ในคลิปนี้จะเป็นการอธิบาย ตัวอย่างที่ 8 - 10 ของการหาควอร์ไทล์โดยใช้สูตร ถึงตอนนี้แล้วทุกคนน่าจะพอจำสูตรได้ และสามารถหาควอร์ไทล์ด้วยตัวเองได้ น้องๆ นักเรียนสามารถลองทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยดูว่าตรงกับที่อธิบายในคลิปหรือไม่ก็ได้นะคะ จะได้เป็นการฝึกฝนตัวเองไปอีกขั้นด้วยค่ะ


แผนภาพกล่อง

วีดีโอ 11.59 นาที

แผนภาพกล่องเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณรูปแบบหนึ่ง เห็นภาพรวมได้ง่าย ก่อนเรียนแผนภาพกล่องจำเป็นต้องเรียนวิธีการหาควอร์ไทล์มาก่อน รวมถึงมีพื้นฐานค่ากลางของข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องนำมาประกอบในการสร้างแผนภาพกล่องค่ะ แผนภาพกล่องเป็นแผนภาพที่ดูแล้วเข้าใจง่าย โดยมีจุดที่ต้องเข้าใจ ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในคลิปพร้อมตัวอย่าง


แผนภาพกล่อง ตัวอย่างที่ 3 - 4

วีดีโอ 9.03 นาที

เมื่อเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภาพกล่องแล้ว น้องๆ นักเรียนจะสามารถสร้างแผนภาพกล่องได้โดยไม่ยากเลย โดยอาศัยความเข้าใจเรื่องการหาควอร์ไทล์ และการหามัธยฐาน ที่ได้เรียนไปในคลิปก่อนหน้า เพื่อนำมาใช้ในการสร้างแผนภาพกล่อง โดยในคลิปนี้จะอธิบายการสร้างแผนภาพกล่อง ตัวอย่างที่ 3 - 4


การแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง

วีดีโอ 9.07 นาที

เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพกล่อง เราจะสามารถอธิบาย หรือแปลความหมายจากแผนภาพกล่องได้อย่างไรบ้าง ได้อธิบายไว้ในคลิปนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ร้อยละของข้อมูล การกระจายของข้อมูล ข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด รวมถึงข้อมูลที่มีค่าต่ำที่สุด รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างแผนภาพกล่องพร้อมตัวอย่าง


โจทย์แผนภาพกล่อง ตัวอย่างที่ 3 - 4

วีดีโอ 7.11 นาที

ในการเรียนสถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นั้น เราจำเป็นต้องสามารถอธิบายได้ถึงข้อมูล หรือ สิ่งที่ได้จากการนำเสนอนั้น ในเรื่องแผนภาพกล่องก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีแผนภาพกล่องเราจะสามารถอธิบายลักษณะของข้อมูล ร้อยละ การกระจาย ค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ ในคลิปนี้จะได้ฝึกฝนโจทย์การอธิบาย ตอบคำถามจากแผนภาพกล่องที่กำหนดให้


พิสัยของควอร์ไทล์

วีดีโอ 4.38 นาที

คลิปนี้อธิบายเรื่องพิสัยของควอร์ไทล์ รวมถึงการนำค่าพิสัยของควอร์ไทล์คำนวณค่านอกเกณฑ์ โดยจะมีสูตรการคำนวณสำหรับการหาค่านอกเกณฑ์ และนำข้อมูลที่สามารถใช้ได้ไปหาแผนภาพกล่องต่อไป ซึ่งเนื้อหาตรงส่วนนี้เป็นส่วนเสริมที่นำมาพูดถึงเพียงเล็กน้อย ให้รู้จักเบื้องต้นเท่านั้น ถือว่าเป็นเรื่องพูดคุยกันนอกหลักสูตรของบทเรียนนี้ค่ะ

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2565   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนแผนภาพกล่อง ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.109 วินาที