คอร์สเรียนออนไลน์ > > แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

แบบฝึกหัด 126 ข้อ

แคลคูลัสเบื้องต้น ในบทนี้จะได้เรียนเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของimplicit function ความชันของเส้นโค้ง การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ การหาระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง การอินทิเกรต การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


แคลคูลัสเบื้องต้น

วีดีโอ 26.23 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามอัตราการเปลี่ยนแปลง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 2


อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative)

วีดีโอ 5.54 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ขั้นตอนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

วีดีโอ 21.39 นาที

อธิบายเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 2


อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท

วีดีโอ 12.26 นาที

อธิบายเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท กฏลูกโซ่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 2


อนุพันธ์อันดับสูง

วีดีโอ 4.53 นาที

อธิบายเรื่อง อนุพันธ์อันดับสูง พร้อมตัวอย่าง


อนุพันธ์ของ Implicit Function

วีดีโอ 5.31 นาที

อธิบายเรื่อง อนุพันธ์ของ Implicit Function พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของ Implicit Function ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของ Implicit Function ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของ Implicit Function ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของ Implicit Function ชุดที่ 2


ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ

วีดีโอ 11.26 นาที

อธิบายเรื่อง ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใดๆ ชุดที่ 3


ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์

วีดีโอ 22.27 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่ 3


โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

วีดีโอ 16.06 นาที

อธิบายเรื่อง โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ประยุกต์ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ประยุกต์ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ชุดที่1


ความเร็วและความเร่ง

วีดีโอ 5.40 นาที

อธิบายเรื่อง ความเร็วและความเร่ง สูตรเกี่ยวกับความเร็วและความเร่ง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความเร็วและความเร่ง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความเร็วและความเร่ง ชุดที่ 1


การอินทิเกรต (Integration)

วีดีโอ 23.37 นาที

อธิบายเรื่อง การอินทิเกรต สูตรการอินทิเกรต พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การอินทิเกรต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การอินทิเกรต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การอินทิเกรต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การอินทิเกรต ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง การอินทิเกรต ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การอินทิเกรต ชุดที่ 3


อินทิกรัลจำกัดเขต

วีดีโอ 10.13 นาที

อธิบายเรื่อง อินทิกรัลจำกัดเขต พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ปริพันธ์ หรือการอินทิเกรต (Integration) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ปริพันธ์ หรือการอินทิเกรต (Integration) ชุดที่ 1


พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

วีดีโอ 12.02 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชุดที่ 2

แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6?

เริ่มเรียนบทเรียนแคลคูลัสเบื้องต้น ม.6 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 14 มิถุนายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนแคลคูลัสเบื้องต้น ม.6 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.256 วินาที