คอร์สเรียนออนไลน์ > กลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ > ตรรกศาสตร์ ม.4

ตรรกศาสตร์ ม.4

แบบฝึกหัด 152 ข้อ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้นเป็นบทเรียนที่น้องๆ มักทำคะแนนได้ดี ในบทเรียนจะได้เรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์และกลุ่มประพจน์ ประพจน์ที่สมมูลกัน นิเสธของประพจน์ ข้อความสัจนิรันดร์ ข้อความสมเหตุสมผล ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ หัวใจสำคัญของเรื่องตรรกศาสตร์ คือการจำตารางค่าความจริงได้

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ประพจน์

วีดีโอ 7.03 นาที

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 3


การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง

วีดีโอ 28.00 นาที

อธิบายเรื่อง การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง ค่าความจริง ตัวเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง พร้อมตัวอย่าง


การเขียนตารางค่าความจริง

วีดีโอ 10.02 นาที

อธิบายเรื่อง การเขียนตารางค่าความจริง พร้อมตัวอย่าง


การเขียนตารางค่าความจริง ตัวอย่างที่ 5-8

วีดีโอ 12.17 นาที

อธิบายเรื่อง การเขียนตารางค่าความจริง พร้อมตัวอย่าง


การเขียนข้อความในรูปสัญลักษณ์

วีดีโอ 2.05 นาที

อธิบายเรื่อง การเขียนข้อความในรูปสัญลักษณ์ พร้อมตัวอย่าง


การหาค่าความจริงของประพจน์

วีดีโอ 5.49 นาที

อธิบายเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 3


การหาค่าความจริงของประพจน์ ตัวอย่างที่ 3-6

วีดีโอ 7.06 นาที

อธิบายเรื่อง การวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ ชุดที่ 1


ประพจน์ที่สมมูลกัน

วีดีโอ 7.51 นาที

อธิบายเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน การสลับที่ การเปลี่ยนกลุ่ม การกระจาย กฎของ De Morgan กฎเปลี่ยนรูป พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน ชุดที่ 1


นิเสธของประพจน์

วีดีโอ 13.26 นาที

อธิบายเรื่อง นิเสธของประพจน์ วิธีการหานิเสธของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง นิเสธของประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง นิเสธของประพจน์ ชุดที่ 1


สัจนิรันดร์

วีดีโอ 12.58 นาที

อธิบายเรื่อง สัจนิรันดร์ (Tautology) เป็นเท็จทุกกรณี (Contradiction) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สัจนิรันดร์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สัจนิรันดร์ ชุดที่ 1


การอ้างเหตุผล

วีดีโอ 10.00 นาที

อธิบายเรื่อง ข้อความที่สมเหตุสมผล พร้อมตัวอย่าง


การอ้างเหตุผล ตัวอย่างที่ 4-6

วีดีโอ 8.30 นาที

อธิบายเรื่อง การอ้างเหตุผล พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การอ้างเหตุผล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ข้อความที่สมเหตุสมผล ชุดที่ 1


ประโยคเปิด

วีดีโอ 10.30 นาที

อธิบายเรื่อง ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ประโยคเปิด ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ประโยคเปิด ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ประโยคเปิด ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ประโยคเปิด ชุดที่ 2


ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

วีดีโอ 13.45 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว ชุดที่ 2


สมมูลของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

วีดีโอ 8.04 นาที

อธิบายเรื่อง สมมูลของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ พร้อมตัวอย่าง


นิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

วีดีโอ 8.30 นาที

อธิบายเรื่อง นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3

ตรรกศาสตร์ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ตรรกศาสตร์ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนตรรกศาสตร์ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 23 สิงหาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนตรรกศาสตร์ ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.008 วินาที