คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

วีดีโอ 19 บทเรียน (212 นาที) แบบฝึกหัด 90 ข้อ

ในบทนี้จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม การหาพื้นที่วงแหวน เป็นต้น และเน้นศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก กรวย กรวยตัดยอด พีระมิด และทรงกลม ซึ่งแต่ละรูปทรงก็จะมีสูตรที่ต่างกันออกไป ซึ่งการเรียนเรื่องนี้จะต้องใช้การวาดรูปช่วย จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจรูปทรงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ทบทวนพื้นที่สามเหลี่ยม

วีดีโอ 10.37 นาที 47,389

อธิบายเรื่อง สูตรพื้นที่สามเหลี่ยม สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไป สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมจากความยาวด้าน สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตรตรีโกณมิติ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า สูตรพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทบทวนพื้นที่สามเหลี่ยม


ทบทวนพื้นที่สี่เหลี่ยม

วีดีโอ 8.50 นาที 30,311

อธิบายเรื่อง สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยม สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทบทวนพื้นที่สี่เหลี่ยม


ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่

วีดีโอ 7.06 นาที 36,146

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ทบทวนพื้นที่วงกลม

วีดีโอ 9.04 นาที 25,724

อธิบายเรื่อง วงกลม ส่วนประกอบของวงกลม สูตรพื้นที่วงกลม สูตรเส้นรอบวงกลม สูตรพื้นที่วงแหวนอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทบทวนพื้นที่วงกลม


ปริซึม

วีดีโอ 13.11 นาที 45,074

อธิบายเรื่อง ปริซึม ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมห้าเหลี่ยม พื้นที่ผิวของปริซึม พื้นที่ผิวของปริซึมสามเหลี่ยม ปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม พื้นที่ผิวข้างของปริซึมสามเหลี่ยมอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ปริซึม


โจทย์ปริซึม

วีดีโอ 11.31 นาที 24,322

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปริซึม สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ปริซึมแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ปริซึม แบบยาก

วีดีโอ 9.56 นาที 39,068

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปริซึม แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ปริซึม แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ทรงกระบอก

วีดีโอ 9.09 นาที 32,228

อธิบายเรื่อง ทรงกระบอก ทรงกระบอกของจริง พื้นที่ผิวของทรงกระบอก พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก พื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอก ปริมาตรของทรงกระบอกอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทรงกระบอก


โจทย์ทรงกระบอก

วีดีโอ 10.40 นาที 25,525

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ทรงกระบอก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ทรงกระบอกแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ทรงกระบอก แบบยาก

วีดีโอ 8.30 นาที 32,898

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ทรงกระบอก แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ทรงกระบอก แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


กรวย

วีดีโอ 9.51 นาที 26,806

อธิบายเรื่อง กรวย กรวยของจริง ส่วนประกอบของกรวย พื้นที่ผิวของกรวยกลม ปริมาตรของกรวยกลม กรวยกลมตัดยอดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์กรวย


โจทย์กรวย

วีดีโอ 8.52 นาที 24,267

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์กรวย สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์กรวยแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์กรวย แบบยาก

วีดีโอ 9.44 นาที 24,787

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์กรวย แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์กรวย แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


พีระมิด

วีดีโอ 14.52 นาที 39,903

อธิบายเรื่อง พีระมิด พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสของจริง พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าของจริง พีระมิดตรง ส่วนประกอบของพีระมิด สูตรพื้นที่ผิวของพีระมิด สูตรปริมาตรของพีระมิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์พีระมิด


โจทย์พีระมิด

วีดีโอ 10.06 นาที 27,934

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์พีระมิด สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์พีระมิดแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์พีระมิด แบบยาก

วีดีโอ 13.23 นาที 39,650

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์พีระมิด แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์พีระมิด แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ทรงกลม

วีดีโอ 12.47 นาที 30,643

อธิบายเรื่อง ทรงกลม ส่วนประกอบของทรงกลม สูตรของทรงกลม หลอมทรงกลมเล็กๆเป็นทรงกลมใหญ่ แบ่งทรงกลมลูกใหญ่เป็นทรงกลมรูปเล็กๆอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทรงกลม


โจทย์ทรงกลม

วีดีโอ 10.07 นาที 20,996

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ทรงกลม สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ทรงกลมแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร

วีดีโอ 5.21 นาที 19,503

อธิบายเรื่อง สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ สูตรปริซึม สูตรทรงกระบอก สูตรพีระมิด สูตรกรวย สูตรกรวยตัดยอด สูตรทรงกลม


แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 3 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.01 วินาที