คอร์สเรียนออนไลน์ > > พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

วีดีโอ 19 บทเรียน (488 นาที) แบบฝึกหัด 90 ข้อ

ในบทนี้จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม การหาพื้นที่วงแหวน เป็นต้น และเน้นศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก กรวย กรวยตัดยอด พีระมิด และทรงกลม ซึ่งแต่ละรูปทรงก็จะมีสูตรที่ต่างกันออกไป ซึ่งการเรียนเรื่องนี้จะต้องใช้การวาดรูปช่วย จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจรูปทรงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ทบทวนพื้นที่สามเหลี่ยม

วีดีโอ 10.37 นาที

อธิบายเรื่อง สูตรพื้นที่สามเหลี่ยม สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไป สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมจากความยาวด้าน สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตรตรีโกณมิติ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า สูตรพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทบทวนพื้นที่สามเหลี่ยม


ทบทวนพื้นที่สามเหลี่ยม

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง ทบทวนพื้นที่สามเหลี่ยม จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


ทบทวนพื้นที่สี่เหลี่ยม

วีดีโอ 8.50 นาที

อธิบายเรื่อง สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยม สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทบทวนพื้นที่สี่เหลี่ยม


ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่

วีดีโอ 7.06 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


ทบทวนพื้นที่วงกลม

วีดีโอ 9.04 นาที

อธิบายเรื่อง วงกลม ส่วนประกอบของวงกลม สูตรพื้นที่วงกลม สูตรเส้นรอบวงกลม สูตรพื้นที่วงแหวนอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทบทวนพื้นที่วงกลม


ปริซึม

วีดีโอ 13.11 นาที

อธิบายเรื่อง ปริซึม ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมห้าเหลี่ยม พื้นที่ผิวของปริซึม พื้นที่ผิวของปริซึมสามเหลี่ยม ปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม พื้นที่ผิวข้างของปริซึมสามเหลี่ยมอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ปริซึม


โจทย์ปริซึม

วีดีโอ 11.31 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปริซึม สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ปริซึมแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ปริซึม

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์ปริซึม จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์ปริซึม แบบยาก

วีดีโอ 9.56 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปริซึม แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ปริซึม แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ปริซึมแบบยาก

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์ปริซึมแบบยาก จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


ทรงกระบอก

วีดีโอ 9.09 นาที

อธิบายเรื่อง ทรงกระบอก ทรงกระบอกของจริง พื้นที่ผิวของทรงกระบอก พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก พื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอก ปริมาตรของทรงกระบอกอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทรงกระบอก


โจทย์ทรงกระบอก

วีดีโอ 10.40 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ทรงกระบอก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ทรงกระบอกแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ทรงกระบอก

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์ทรงกระบอก จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์ทรงกระบอก แบบยาก

วีดีโอ 8.30 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ทรงกระบอก แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ทรงกระบอก แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ทรงกระบอกแบบยาก

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์ทรงกระบอกแบบยาก จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


กรวย

วีดีโอ 9.51 นาที

อธิบายเรื่อง กรวย กรวยของจริง ส่วนประกอบของกรวย พื้นที่ผิวของกรวยกลม ปริมาตรของกรวยกลม กรวยกลมตัดยอดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์กรวย


กรวย

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง กรวย จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์กรวย

วีดีโอ 8.52 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์กรวย สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์กรวยแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์กรวย

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์กรวย จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์กรวย แบบยาก

วีดีโอ 9.44 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์กรวย แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์กรวย แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์กรวยแบบยาก

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์กรวยแบบยาก จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


พีระมิด

วีดีโอ 14.52 นาที

อธิบายเรื่อง พีระมิด พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสของจริง พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าของจริง พีระมิดตรง ส่วนประกอบของพีระมิด สูตรพื้นที่ผิวของพีระมิด สูตรปริมาตรของพีระมิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์พีระมิด


พีระมิด

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง พีระมิด จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์พีระมิด

วีดีโอ 10.06 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์พีระมิด สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์พีระมิดแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์พีระมิด ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์พีระมิด ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์พีระมิด ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์พีระมิด ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์พีระมิด แบบยาก

วีดีโอ 13.23 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์พีระมิด แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์พีระมิด แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์พีระมิดแบบยาก

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์พีระมิดแบบยาก จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


ทรงกลม

วีดีโอ 12.47 นาที

อธิบายเรื่อง ทรงกลม ส่วนประกอบของทรงกลม สูตรของทรงกลม หลอมทรงกลมเล็กๆเป็นทรงกลมใหญ่ แบ่งทรงกลมลูกใหญ่เป็นทรงกลมรูปเล็กๆอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ทรงกลม


ทรงกลม

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง ทรงกลม จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


โจทย์ทรงกลม

วีดีโอ 10.07 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ทรงกลม สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์ทรงกลมแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ทรงกลม

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายคลิปเรื่อง โจทย์ทรงกลม จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร

วีดีโอ 5.21 นาที

อธิบายเรื่อง สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ สูตรปริซึม สูตรทรงกระบอก สูตรพีระมิด สูตรกรวย สูตรกรวยตัดยอด สูตรทรงกลม


แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทพื้นที่ผิวและปริมาตร ชุดที่ 3 จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.278 วินาที