คอร์สเรียนออนไลน์ > > จำนวนและตัวเลข ม.1

จำนวนและตัวเลข ม.1

วีดีโอ 14 บทเรียน (130 นาที) แบบฝึกหัด 195 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข ซึ่งจะเน้นระบบเลขโรมัน ระบบเลขฐานต่างๆ เช่น ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานสิบ เป็นต้น ซึ่งจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นเลขอีกฐานหนึ่งรวมทั้งการบวก ลบ เลขฐานต่างๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ความหมายของจำนวนและตัวเลข

วีดีโอ 1.42 นาที

เนื้อหาเรื่องจำนวน ตัวเลข อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ระบบตัวเลขโรมัน

วีดีโอ 7.32 นาที

เนื้อหาเรื่องระบบตัวเลขโรมัน หลักการเขียนตัวเลขโรมัน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างระบบตัวเลขโรมัน

วีดีโอ 8.27 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของระบบตัวเลขโรมัน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องระบบตัวเลขโรมันก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบเลขโรมัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบเลขโรมัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบเลขโรมัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบเลขโรมัน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบเลขโรมัน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างระบบเลขโรมัน ชุดที่ 3


ระบบตัวเลขฐานสิบ

วีดีโอ 7.20 นาที

เนื้อหาเรื่องระบบตัวเลขฐานต่างๆ ระบบตัวเลขฐานสิบ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ระบบตัวเลขฐานสอง

วีดีโอ 11.41 นาที

เนื้อหาเรื่องระบบตัวเลขฐานสอง วิธีที่ 1 การเขียนจำนวนในรูปของผลบวกของสองยกกำลังต่างๆ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องระบบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องระบบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องระบบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องระบบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 2


การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองโดยการตั้งหาร

วีดีโอ 9.27 นาที

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 2 การตั้งหาร อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองโดยการตั้งหาร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองโดยการตั้งหาร ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองโดยการตั้งหาร ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองโดยการตั้งหาร ชุดที่ 2


การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ

วีดีโอ 9.15 นาที

เนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสอง เป็นฐานสิบ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ ชุดที่ 3


การบวกและการลบตัวเลขฐานสอง

วีดีโอ 15.23 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบตัวเลขฐานสอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบตัวเลขฐานสอง ชุดที่ 1


ระบบเลขฐานอื่นๆ

วีดีโอ 14.06 นาที

เนื้อหาเรื่องระบบเลขฐานอื่นๆ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องระบบเลขฐานอื่นๆ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องระบบเลขฐานอื่นๆ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องระบบเลขฐานอื่นๆ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องระบบเลขฐานอื่นๆ ชุดที่ 2


การเปลี่ยนเลขฐานสิบ ไปเป็นฐานอื่นๆ

วีดีโอ 8.27 นาที

เนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานที่กำหนด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบ ไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบ ไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบ ไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบ ไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 2


ตัวอย่างการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ

วีดีโอ 17.17 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ ชุดที่ 2


การเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นอีกฐานหนึ่ง

วีดีโอ 14.26 นาที

เนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นเลขอีกฐานหนึ่ง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นอีกฐานหนึ่ง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นอีกฐานหนึ่ง ชุดที่ 1


การบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน

วีดีโอ 6.27 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน ชุดที่ 1


ตัวอย่างการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน

วีดีโอ 8.39 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการบวกและการลบเลขฐานเดียวกันก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 5


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 6

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 6

จำนวนและตัวเลข ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง จำนวนและตัวเลข ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนจำนวนและตัวเลข ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนจำนวนและตัวเลข ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.302 วินาที